24 & 25 november kl 10:30-16:30

om helgen

VÅGA SLÄPPA TAGET

Vägens tre huvudaspekter

Missa inte denna speciella helg med den internationella läraren Gen Kelsang Tubchen som kommer på sitt årliga besök till Stockholm 24-25 november 2018. Kursen erbjuds i förbindelse med Geshe Kelsang Gyatsos senaste bok “The Mirror of Dharma” som innehåller en unik förklaring av Vägens tre huvudaspekter. The Mirror of Dharma utgavs på engelska 2018 och kan köpas på Tara Center eller online.

Vad är hemligheten med att kunna släppa taget och leva ett lyckligt och meningsfullt liv?  Under denna kurs utforskar vi vår potential för varaktig inre frid, glädje och verklig mental frihet – alltså vår potential för att uppnå upplysning.

För första gången erbjuder Tara Center den här kursen där vi får insikt i “Vägens tre huvudaspekter”, av den buddhistiska mästaren och grundaren av den nya Kadampa-traditionen, Je Tsongkhapa (1357-1419). Läraren beskriver tre mycket viktiga meditationer som utgör kärnan inom den buddistiska vägen: avsägelse, bodhichitta och visdom.

Vi lär oss att tillämpa och integrera dessa meditationer, och Je Tsongkhapas urgamla visdom, i våra moderna liv för att hitta genuina och varaktiga lösningar på problem som stress, ångest och frustration. Dessa tre meditationer ger också en djup och full förståelse av den buddhistiska andliga vägen – med syfte att gynna både oss själva och andra. Successivt vägleder dessa meditationer oss till att vara en källa till visdom, frid och glädje i världen. Vad kan vara mer meningsfullt än detta!

Läs Vägens tre huvudaspekter i sin helhet.

Teaching in English.

om läraren

Gen Kelsang Tubchen är huvudläraren på Nordisk Kadampa Meditasjonssenter i Oslo.

Hon är en begåvad och inspirerande lärare och år 2013 blev hon utsedd till den andliga direktören för NKT:s nordiska gren.

Gen Tubchen blev ordinerad som buddhistisk nunna 2003 och är älskad för sina kraftfulla, klara och praktiska undervisningar och hennes djupa retreat erfarenhet. Hon besöker regelbundet de olika nordiska centren för att ge undervisningar och guida retreats.

pris & anmälan

Obs! Evenemang såsom detta med ‘gästlärare’ från utanför Stockholm / Uppsala ingår inte i centerkortet.

 Läs info om Dataskyddsförordningen här.

Info om Dataskyddsförordningen

Information enligt artikel 13 Dataskyddsförordningen – information om personuppgifter

I och med ditt avtal om medlemskap och kurs hos Tara KadampaBuddhistcenter, org nr 802436-0060, samt för fullgörande av rättsliga förpliktelser kommer Tara Kadampa Buddhistcenter för att kunna fullgöra sådant avtal och sådana förpliktelser attbehöva behandla vissa personuppgifter avseende dig. I samband med detta informeras du som följer.

Personuppgiftsansvarig är Tara Kadampa Buddhistcenter, org nr 802436-0060, med kontaktuppgifter:
Bastugatan 41, 1 tr ned
118 25 Stockholm
Tel: 08-437 569 92
E-post: info@mediteraistockholm.se
Org.nr 802436-0060

Ändamålen med den behandling för vilken personuppgifterna är avsedda samt den rättsliga grunden för behandlingen är som följer. Personuppgifterna kommer att behandlas som ett led i fullgörandet av Tara Kadampa Buddhistcenters skyldigheter ochrättigheter enligt avtalet. Utan sådana personuppgifter, texpersonnamn, kommer inte avtalet om medlemskap och kurs attpraktiskt fungera på det sätt som det avses fungera (att reglera deltagandet på kurs som anordnas av Tara KadampaBuddhistcenter samt betalning av medlemskap och kursavgift för sådan kurs). Den rättsliga grunden är därmed, i enlighet med Dataskyddsförordningen, ”Avtals fullgörande”. Vidare behöver Tara Kadampa Buddhistcenter för att kunna fullgöra sin rättsliga förpliktelser, gällande mervärdesskatt etc i förhållande till Skatteverket mm jämte svensk skattelagstiftning, ha tillgång tillTara Kadampa Buddhistcenter uppgifter avseende verksamhetens medlemmar. I detta avseende behandlas namn och personnummer.

Mottagarna som ska ta del av personuppgifterna är de verksamma hos Tara Kadampa Buddhistcenter som administrerar kurserna hos Tara Kadampa Buddhistcenter samt hanterar kontakt med Skatteverket.

Den period under vilken personuppgifterna kommer att lagras är den tid under vilken kurs genomförs samt så länge medlemskap löper och uppgifter behövs för redovisning i förhållande till Skatteverket och andra aktörer utifrån skyldigheter enligt svensk lagstiftning.

I övrigt informeras du om att det föreligger en rätt att av Tara Kadampa Buddhistcenter begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter eller begränsning av behandling som rör dig eller att invända mot behandling samt rätten till dataportabilitet. Du har även rätt att inge klagomål till en Datainspektionen, se kontaktuppgifter: https://www.datainspektionen.se/om-oss/kontakta-oss/

Obs! Evenemang såsom detta med ‘gästlärare’ utifrån ingår inte i centerkortet.