Tisdagar 18:00-19:15

Lär dig meditera

Vårtermin 2019 kommer vi att hålla flera 3-veckor ‘Lär dig medtera’ kurser med Ylva, Michelle, Johanna, Ann och Patrik. På dessa kurser kommer du att få en introduktion till meditation, så att du kan utveckla ett lugn inombords. Du kommer också att lära dig grunderna i enkel buddhistisk filosofi så att du lättare kan behålla den här upplevelsen av inre ro i vardagen.

Genom att träna i bland annat andningsmeditation och meditationer på kärleksfull vänlighet kommer du att upptäcka ditt sinnes potential för frid och äkta lycka.  Du kommer också att utveckla ett förtroende för att fortsätta att meditera hemma på egen hand.  Dessutom kommer du att lära dig hur du kan förvandla livets många svårigheter till värdefulla och befriande andliga insikter.

Varje kurskväll består av två vägledda meditationer och en inspirerande och praktisk föreläsning.

Alla är välkomna!

Anmäl dig här:

3 veckor från 15 januari

I och med antagande till kurs, retreat eller seminarium blir du även medlem i föreningen.

Läs info om Dataskyddsförordningen här.

3 veckor från 5 februari

I och med antagande till kurs, retreat eller seminarium blir du även medlem i föreningen.

Läs info om Dataskyddsförordningen här.

3 veckor från 5 mars

I och med antagande till kurs, retreat eller seminarium blir du även medlem i föreningen.

Läs info om Dataskyddsförordningen här.

3 veckor från 26 mars

I och med antagande till kurs, retreat eller seminarium blir du även medlem i föreningen.

Läs info om Dataskyddsförordningen här.

3 veckor från 16 april

I och med antagande till kurs, retreat eller seminarium blir du även medlem i föreningen.

Läs info om Dataskyddsförordningen här.

3 veckor från 7 maj

I och med antagande till kurs, retreat eller seminarium blir du även medlem i föreningen.

Läs info om Dataskyddsförordningen här.

3 veckor från 4 juni

I och med antagande till kurs, retreat eller seminarium blir du även medlem i föreningen.

Läs info om Dataskyddsförordningen här.

Info om Dataskyddsförordningen

Information enligt artikel 13 Dataskyddsförordningen – information om personuppgifter

I och med ditt avtal om medlemskap och kurs hos Tara KadampaBuddhistcenter, org nr 802436-0060, samt för fullgörande av rättsliga förpliktelser kommer Tara Kadampa Buddhistcenter för att kunna fullgöra sådant avtal och sådana förpliktelser attbehöva behandla vissa personuppgifter avseende dig. I samband med detta informeras du som följer.

Personuppgiftsansvarig är Tara Kadampa Buddhistcenter, org nr 802436-0060, med kontaktuppgifter:
Bastugatan 41, 1 tr ned
118 25 Stockholm
Tel: 08-437 569 92
E-post: info@mediteraistockholm.se
Org.nr 802436-0060

Ändamålen med den behandling för vilken personuppgifterna är avsedda samt den rättsliga grunden för behandlingen är som följer. Personuppgifterna kommer att behandlas som ett led i fullgörandet av Tara Kadampa Buddhistcenters skyldigheter ochrättigheter enligt avtalet. Utan sådana personuppgifter, texpersonnamn, kommer inte avtalet om medlemskap och kurs attpraktiskt fungera på det sätt som det avses fungera (att reglera deltagandet på kurs som anordnas av Tara KadampaBuddhistcenter samt betalning av medlemskap och kursavgift för sådan kurs). Den rättsliga grunden är därmed, i enlighet med Dataskyddsförordningen, ”Avtals fullgörande”. Vidare behöver Tara Kadampa Buddhistcenter för att kunna fullgöra sin rättsliga förpliktelser, gällande mervärdesskatt etc i förhållande till Skatteverket mm jämte svensk skattelagstiftning, ha tillgång tillTara Kadampa Buddhistcenter uppgifter avseende verksamhetens medlemmar. I detta avseende behandlas namn och personnummer.

Mottagarna som ska ta del av personuppgifterna är de verksamma hos Tara Kadampa Buddhistcenter som administrerar kurserna hos Tara Kadampa Buddhistcenter samt hanterar kontakt med Skatteverket.

Den period under vilken personuppgifterna kommer att lagras är den tid under vilken kurs genomförs samt så länge medlemskap löper och uppgifter behövs för redovisning i förhållande till Skatteverket och andra aktörer utifrån skyldigheter enligt svensk lagstiftning.

I övrigt informeras du om att det föreligger en rätt att av Tara Kadampa Buddhistcenter begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter eller begränsning av behandling som rör dig eller att invända mot behandling samt rätten till dataportabilitet. Du har även rätt att inge klagomål till en Datainspektionen, se kontaktuppgifter: https://www.datainspektionen.se/om-oss/kontakta-oss/

3 veckor från 15 januari | lärare – Ylva

3 veckor från 5 februari | lärare – Michelle

3 veckor från 5 mars | lärare – Patrik

3 veckor från 26 mars | lärare – Johanna

3 veckor från 16 april | lärare – Ann

3 veckor från 7 maj | lärare – Patrik

3 veckor från 4 juni | lärare – Ylva