Svenska

Vad är Modern Buddhism?

modern-buddhism574web
Modern buddhism är tillämpningen av Buddhas lära om medkänsla och visdom i vårt moderna vardagsliv. Det är en internationell rörelse utan anknytning till något speciellt land eller till någon kultur och den är grundad av den samtida buddhistiska läromästaren ärevördige Geshe Kelsang Gyatso.

Modern buddhism tar Buddhas uråldriga visdom in i den moderna världen, fri från all kulturell utstyrsel, och visar oss hur vi integrerar buddhistisk meditation och annan utövning i våra upptagna liv.

Man behöver inte vara buddhist för att närvara vid buddhistiska evenemang eller för att dra nytta av dem.

“Utan inre frid är yttre frid omöjlig.” Geshe Kelsang Gyatso, Transform Your Life

Instruktionerna som ges i våra meditationskurser är vetenskapliga metoder för att förbättra våra inre egenskaper och uppnå vår högsta potential genom att utveckla vårt sinnes enorma kapacitet. När fler och fler personer utövar dessa läror i Stockholm och i andra delar av Sverige, kommer det att ha ett kraftfullt inflytande i samhället.

Det finns en tydlig koppling mellan vår sinnesstämning och vår uppfattning av världen omkring oss. Genom att studera modern buddhism och praktisera meditation, kommer vi att lära oss hur vi skapar en positiv förändring inombords, som i sin tur påverkar våra tankar, hur vi talar till andra och vårt agerande. Steg för steg kommer vi att bli mer tålmodiga, vänliga, nöjda, glada, generösa och lugna, vilket i sin tur definitivt kommer att påverka andra på ett positivt sätt. Genom att träna i meditation bidrar vi på ett kraftfullt sätt till att skapa fred i vårt samhälle och i vår värld.

Engelska

What is Modern Buddhism?

modern-buddhism574web
Modern Buddhism is the application of the Buddhist paths of compassion and wisdom to modern daily life. It is an international movement without affiliations to any specific country or culture founded by the contemporary Buddhist master Venerable Geshe Kelsang Gyatso

Modern Buddhism brings the ancient wisdom of Buddha into the modern world free from any cultural trappings and shows how to integrate Buddhist meditation and other practices into our busy lives.

You do not have to be a Buddhist to attend modern Buddhism events or to benefit from them.

“Without inner peace, outer peace is impossible.” Geshe Kelsang Gyatso, Transform Your Life

The instructions given at our classes are scientific methods for improving our inner qualities and reaching our highest potential through developing the enormous capacity of our mind. As more and more people practice these teachings in Stockholm and throughout Sweden, it will have a powerful impact on the world.

There is an unmistaken relationship between our state of mind and our experience of our world. Through studying and practicing meditation and modern Buddhism, we learn how to initiate a positive change within, which in turn affects our thoughts, how we speak to others, and our actions. Gradually, we become more patient, kind, content, joyful, generous and peaceful, which definitely influences others in a positive way. Therefore, by practicing meditation we are making a profound contribution to peace in our community and our world.

Vad är Modern buddhism?