18 april – 22 april 2019

Ett stilla sinne

Träning i koncentration

Från koncentration kommer frid.”

Meditation leder till stora fördelar – inre ro, mindre stress, ökat fokus och klarhet, ett flexibelt och kreativt sinne och en känsla av mening i vårt liv. Vi kan alla uppleva dessa fördelar inom kort bara vi lär oss att meditera effektivt och fritt från distraktioner. Hur gör vi det? Genom att utveckla vår koncentration.

Denna retreat är det pefekta tillfället att träna i koncentration. Retreaten hålls i tystnad i en lugn och naturskön miljö. Vi kommer att få klara och praktiska instruktioner om hur vi förbättrar vår koncentration för att till slut uppnå den perfekta koncentrationen, känd som stilla bestående. Stilla bestående är ett djupt rogivande tillstånd som ger vårt sinne en enorm kraft och smidighet. Genom att träna i koncentration kommer vi att uppleva vårt sinnes stora potential vilket ger oss en djup glädje och självförtroende i vår meditationsutövning.

Den här retreaten är slutpunkten för en period av daglig träning i koncentration.

Instruktioner och daglig träning:

För att delta i detta retreat är det nödvändigt att ha fått instruktionerna i hur man tränar sin koncentration från Tara Kadampa Buddhistcenter (eller ett annat NKT center) och att dagligen ha tränat, efter att ha mottagit instruktionerna, veckorna före retreatet. Deltagarna uppmuntras att under dessa veckor träna hemma på ett enda objekt såsom känslan av andetagen, tillgiven kärlek, sinnets klarhet eller en inre bild av Buddha.
Instruktioner i träning av koncentration kommer att ges:

  • på vår helgkurs 23 mars i Stockholm
Tystnad:
Retreatet är tyst från fredag morgon till måndag kl 12:00 för att ge oss tiden för stilla reflektion. Mellan meditationspassen finns tid att njuta av promenader i den rofyllda, vackra omgivningen. Det är också möjligt att ställa frågor, både skrivna och personligen, till läraren när som helst under retreatet.
Praktisk info:

Kursledare: Kelsang Jangdom
Kursavgift inkl. kost och logi på Häverö kursgård:
Plats i Flerbäddsrum: 3200 kr, Enkelrum: 4025 kr
Undervisning på svenska.

Start torsdag 18 april kl. 18.30 med middag (ankomst från 17.00)
Avslut måndag 22 april efter lunch och städning (ca 15.00)

Anmäl dig här

I och med antagande till kurs, retreat eller seminarium blir du även medlem i föreningen.

Läs info om Dataskyddsförordningen här.


Info om Dataskyddsförordningen

Information enligt artikel 13 Dataskyddsförordningen – information om personuppgifter

I och med ditt avtal om medlemskap och kurs hos Tara KadampaBuddhistcenter, org nr 802436-0060, samt för fullgörande av rättsliga förpliktelser kommer Tara Kadampa Buddhistcenter för att kunna fullgöra sådant avtal och sådana förpliktelser attbehöva behandla vissa personuppgifter avseende dig. I samband med detta informeras du som följer.

Personuppgiftsansvarig är Tara Kadampa Buddhistcenter, org nr 802436-0060, med kontaktuppgifter:
Bastugatan 41, 1 tr ned
118 25 Stockholm
Tel: 08-437 569 92
E-post: info@mediteraistockholm.se
Org.nr 802436-0060

Ändamålen med den behandling för vilken personuppgifterna är avsedda samt den rättsliga grunden för behandlingen är som följer. Personuppgifterna kommer att behandlas som ett led i fullgörandet av Tara Kadampa Buddhistcenters skyldigheter ochrättigheter enligt avtalet. Utan sådana personuppgifter, texpersonnamn, kommer inte avtalet om medlemskap och kurs attpraktiskt fungera på det sätt som det avses fungera (att reglera deltagandet på kurs som anordnas av Tara KadampaBuddhistcenter samt betalning av medlemskap och kursavgift för sådan kurs). Den rättsliga grunden är därmed, i enlighet med Dataskyddsförordningen, ”Avtals fullgörande”. Vidare behöver Tara Kadampa Buddhistcenter för att kunna fullgöra sin rättsliga förpliktelser, gällande mervärdesskatt etc i förhållande till Skatteverket mm jämte svensk skattelagstiftning, ha tillgång tillTara Kadampa Buddhistcenter uppgifter avseende verksamhetens medlemmar. I detta avseende behandlas namn och personnummer.

Mottagarna som ska ta del av personuppgifterna är de verksamma hos Tara Kadampa Buddhistcenter som administrerar kurserna hos Tara Kadampa Buddhistcenter samt hanterar kontakt med Skatteverket.

Den period under vilken personuppgifterna kommer att lagras är den tid under vilken kurs genomförs samt så länge medlemskap löper och uppgifter behövs för redovisning i förhållande till Skatteverket och andra aktörer utifrån skyldigheter enligt svensk lagstiftning.

I övrigt informeras du om att det föreligger en rätt att av Tara Kadampa Buddhistcenter begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter eller begränsning av behandling som rör dig eller att invända mot behandling samt rätten till dataportabilitet. Du har även rätt att inge klagomål till en Datainspektionen, se kontaktuppgifter: https://www.datainspektionen.se/om-oss/kontakta-oss/

Bilder från Häverö kursgård: